Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

204 Marco Polostraat
Amsterdam-West, NH, 1057
Netherlands

+31 644688521

andere_conflicten_banner_2.jpg

Voor verwijzers

Verwijzen naar mediation

Link pdf: Stappenplan verwijzen naar mediation

 

Als professional (hulpverlener, manager, medewerker juridisch loket, onderwijsinstelling, etc.) heb je te maken met conflicthantering en de vraag wat de beste manier is om hiermee om te gaan. Om te bepalen of mediation de juiste keuze is om een conflict op te lossen is niet altijd zo makkelijk. Wat is nu precies mediation? Wat kost mediation? Wordt mediation vergoed? Wat levert het op? En hoe verwijs je naar mediation?

 

Wat levert mediation op?

 • Mediation levert een snelle oplossing, waardoor kosten, tijd, geld en stress beperkt worden.
 • Mediation zorgt voor een meer creatieve oplossing van een conflict dan bij een uitspraak door een derde.
 • Deze oplossing heb je zelf in de hand, je bent dus niet overgeleverd aan een derde die een beslissing neemt die bindend is. Daar komt bij, dat een beslissing van een derde vaak niet het werkelijke en/of gehele conflict oplost.
 • Mediation biedt een maatwerkoplossing: een oplossing gaat soms verder dan het oorspronkelijke geschil.
 • Bij mediation worden verhoudingen, relaties en de communicatie behouden of verbeterd.
 • Conflicten worden definitief opgelost.
 • Afspraken worden beter nagekomen (notariële akte mogelijk).

Succesindicatoren

 • Zelf bewust kiezen voor mediation zorgt voor een groter commitment tijdens de gesprekken en een hogere slagingskans.
 • Er is onderhandelingsbereidheid; is iemand bereid om actief naar oplossingen te zoeken? Dit kan soms erg lastig zijn bij langdurige conflicten. Het zetten van de eerste stap is vaak moeilijk.
 • Er is onderhandelingsruimte; bij mediation is er vaak sprake van geven en nemen. Is iemand ook bereid tot geven? Dit betekent dat de uitkomst misschien anders is dan de eisen die vooraf worden gesteld.
 • Het conflict is niet te ver geëscaleerd; er is geen sprake van: geweld, schade toebrengen, en/of de ‘spreekwoordelijke vernietiging van de ander’.

Gesubsidieerde mediation

In sommige gevallen heeft u (tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens) recht op ‘gesubsidieerde mediation’ . U krijgt dan een mediation toevoeging. Dat betekent dat de kosten voor een mediation grotendeels vergoed worden door de overheid. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage van € 53 of € 105 voor gesubsidieerde mediation.
Op de website van de Raad voor rechtsbijstand kunt u opzoeken of u voor gesubsidieerde mediation in aanmerking komt.


Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.

De verdeling van de kosten

Over het algemeen worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Andere afspraken over de kostenverdeling zijn ook mogelijk. Dit zal worden vastgelegd in de mediationovereenkomst die bij de start van de mediation getekend wordt door alle partijen.

 

Hoe verwijzen naar mediation?

Om meer helderheid te krijgen in het proces van verwijzen naar mediation, is het 'Stappenplan verwijzen naar mediation' ontwikkeld. Dit is een leidraad voor professionals die willen onderzoeken of een verwijzing naar mediation de juiste stap is om een conflict op te lossen. Het stappenplan bestaat uit 5 stappen:

 1. Conflict wel of niet geschikt;
 2. Kan er aan de voorwaarden worden voldaan;
 3. Uitleg geven over mediation en mediation voorstellen;
 4. De andere ‘partij’ benaderen;
 5. De mediator kiezen.

Bij elke stap is hieronder een uitgebreide toelichting gegeven.

 

STAP 1: Is het conflict geschikt voor mediation?

Wel geschikt (1 of meer met ‘ja’ kunnen beantwoorden)

 • Een snelle oplossing is wenselijk.
 • Het voortbestaan van de relatie is belangrijk.
 • Er spelen conflicten die in een procedure niet kunnen worden voorgelegd aan de rechter.
 • Beëindiging van het conflict geeft een gevoel van rechtvaardiging en/of erkenning.
 • Beëindiging van de conflictsituatie zorgt voor het wegnemen van stress en geeft weer energie voor positieve zaken.
 • Een grote onzekerheid zal worden weggenomen wanneer het conflict opgelost is.
 • Er is belang bij vertrouwelijke behandeling zodat echt “de onderste steen boven kan komen”.
 • Een conflictsituatie blijft bestaan doordat men belemmerd wordt door bijvoorbeeld angst om de andere partij aan te spreken.
 • Er zijn (wellicht) meer (dan 2) partijen bij het conflict betrokken.
 • Een duurzame oplossing is noodzakelijk.
 • Men denkt aan een gerechtelijke procedure welke lange tijd in beslag zal nemen en waarvan de uitkomst onzeker is.
 • Een andere uitkomst is wenselijk dan met een rechterlijke uitspraak mogelijk is.
 • Er is sprake van een gemeenschappelijk toekomstig belang.

Niet geschikt (1 of meer wordt met ‘nee’ beantwoord)

 • Er een openbare uitspraak gewenst is.
 • Er speelt een zuiver juridische kwestie.
 • Het gaat om een strafrechtelijke aangelegenheid.

 

STAP 2: Kan er worden voldaan aan de voorwaarden voor mediation?

Er wordt voldaan aan de voorwaarden (1 of meer met ‘ja’ kunnen beantwoorden)

 • Een coöperatieve houding van beide partijen.
 • Actief deelnemen en eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • Beide partijen zijn gericht op het oplossen van het conflict in wederzijds belang en behoeften.
 • Het conflict is niet te ver geëscaleerd: er is geen sprake van geweld, schade toebrengen, en/of de ‘spreekwoordelijke vernietiging van de ander’.

Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden (1 of meer wordt met ‘nee’ beantwoord)

 • Het is belangrijk om je gelijk te halen.
 • Men wil dat de mediator een uitspraak doet.
 • Eén van de partijen wil met zekerheid niet meewerken.

 

STAP 3: Uitleg geven over mediation en mediation voorstellen

Wat is mediation

Bij mediation ga je in overleg met elkaar en beslis je zelf over de uitkomst. Er wordt gezocht naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Een mediation slaagt in 83 % van de gevallen.

Kenmerken van mediation

 • Mediation wordt geleid door een deskundige professional die onafhankelijk, neutraal en onpartijdig is.
 • De mediator heeft geen belang bij de uitkomst.
 • Mediation is vrijwillig, dus partijen nemen vrijwillig deel.
 • Mediation is vertrouwelijk, alle deelnemers inclusief de mediator tekenen voor geheimhouding. Er wordt dus niet gerapporteerd aan derden.
 • Bij mediation wordt er gestructureerd gezocht naar oplossingen waar ‘geven en nemen’ vaak een onderdeel van uitmaakt.
 • Mediation is een snel proces met als uitkomst duurzame oplossingen.
 • Mediation gaat over de toekomst.
 • Eigen verantwoordelijkheid: een conflict wordt opgelost door de deelnemers zelf, wat zorgt dat men echt achter de oplossing staat en dat afspraken beter worden nagekomen.
 • De communicatie wordt hersteld of verbeterd.
 • De vormgeving en de kosten van mediation zijn maatwerk.
 • Afzonderlijke (één op één) gesprekken zijn ook mogelijk.
 • Mediation start met een mediationovereenkomst die getekend wordt door alle deelnemers, ook de mediator. In de overeenkomst zijn onder andere opgenomen: vertrouwelijkheid, de kosten en de verdeling daarvan.
 • De afspraken die gemaakt zijn kunnen worden vastgelegd in een afsprakenlijst, een vaststellingsovereenkomst of via een notariële akte. Dit laatste maakt de afspraken afdwingbaar door de rechter bij het niet nakomen.
 • Partijen bepalen zelf de snelheid van de mediation.
 • Mediation is niet je gelijk halen.
 • Bij mediation wordt geen uitspraak gedaan door een derde (door de mediator bijvoorbeeld).

Mediation voorstellen

Als zowel persoon als conflict passend lijken voor mediation (stap 1), er aan de voorwaarden kan worden voldaan (stap 2), en de uitleg (stap 3) positief wordt ontvangen, dan is mediation een optie en kan er een afweging gemaakt worden om voor mediation te kiezen.

 

STAP 4: De andere partij benaderen

 

Wanneer tot mediation wordt besloten zal de andere partij moeten worden benaderd. Bij voorkeur doet de persoon (partij 1) dat zelf, doet de huisarts dat of een andere (neutrale) persoon. Is dit niet haalbaar, dan kan ook eerst de mediator benaderd worden, deze zorgt dan dat er contact opgenomen wordt met de andere partij.

 

STAP 5: De mediator kiezen

Bij het kiezen van de mediator is het raadzaam om te letten op het volgende:

 • De kwalificaties: kies een gekwalificeerde MfN-registermediator, deze is te herkennen aan het MfN-logo (meer info via: mfnregister.nl)
 • Neem contact op met Fleur Rutte Mediation, we kunnen u adviseren, informatie geven of doorverwijzen naar de juiste mediator.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Fleur Rutte Mediation via mail (fleur@fleurrutte.nl) of telefoon (06 44 688 521).

 

Link pdf: Stappenplan verwijzen naar mediation